บริษัทฯ ให้บริการดำเนินการด้านเอกสารกับท่าเทียบเรือและสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำทุกประเภท ดังนี้

  1. ปว.58
  2. ประกาศใช้ท่าเทียบเรือ
  3. ยื่นขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทุกประเภท
  4. ฯลฯ