กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537)

  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ  ฯลฯ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน และกำหนดลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตได้

Read More
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541

เรื่อง ลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้

Read More
หลักเกณฑ์การตรวจรับรองโครงสร้างท่าเทียบ

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ.2557

Read More
หลักเกณฑ์ระบายน้ำลงแม่น้ำ

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ.ศ.2557

Read More
พรบ.เดินเรือในน่านน้ำไทย

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560

Read More
การจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Read More

Categories