งาน ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ

บริษัท พีเอส. มารีน เซอร์วิส กรุงเทพ จำกัด ได้ให้บริการ ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ ตาม “ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ” รายละเอียดการตรวจรับรองโครงสร้างท่าเทียบเรือ มีดังนี้

 1. ตรวจสอบโครงสร้างท่าเรือ/ทุ่น
 2. ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอ
 3. ตรวจสอบการแตกร้าว
 4. ตรวจสอบการทรุด หรือเอียงตัว
 5. ตรวจสอบการผุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีต หรือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 6. ตรวจสอบระบบกันกระแทก
 7. ตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ผูกเชือกเทียบเรือ
 8. อื่นๆ

หลักเกณฑ์การ ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ

 1. ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ โดยทั่วไปของท่าเทียบเรือว่าความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการเข้าเทียบท่าของเรืออตามประเภทที่กำหนดหรือไม่
 2. ต้องจัดให้มีเครื่องช่วยชีวิต เช่น พวงชูชีพ แพชูชีพ ให้มีจำนวนพอสมควร และแขวนหรือวางไว้ในบริเวณที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกขณะโอกาส
 3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำท่า ให้ครบตามจำนวน ที่กรมเจ้าท่ากำหนด
 4. ต้องมีพุก หรือหลักผูกเรือที่แข็งแรงและครบตามจำนวน หรือเพียงพอสำหรับให้เรือผูกเชือก
 5. ด้านหน้าของท่าเทียบเรือต้องมีอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าเทียบเรือครบตามจำนวนที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมมใช้งาน
 6. ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณท่าเรือ
 7. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมรับผิดชอบ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของ การนำเรือเข้าเทียบท่า หรือสามารถประสานงาน กับผู้นำเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือ แต่ละประเภท

หมายเหต ในกรณีที่เป็นท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า โดยเฉพาะให้พิจารณาอนุโลมใช้ มาตรการ ดังกล่าวตามความเหมาะสม และสภาพของท่าเทียบเรือ

แบบฟอร์มคำขอต่างๆ

รายละเอียดเอกสาร