แผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ (PFSP)

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา เเละ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ และดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย ข้อกำหนดสากลว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ (ISPS Code) รายละเอียดการดำเนินการประกอบด้วย  จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ (PFSP) ประเมินการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ, การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยคุกคามของท่าเรือ

จนกระทั่งท่าเรือได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัย (Statement of Compliance of a Port Facility: SoCPF) รวมถึง ให้คำแนะนำถึงการ ติดตั้ง/จัดหา อุปกรณ์เสริมต่างๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ตามความเหมาะสม การ จัดหา/จัดเตรียมสมุดลงบันทึกต่างๆ รวมถึงวิธีการลงบันทึกที่ถูกต้อง

แผนการรักษาความปลอดภัยท่าเรือ (Port Facility Security Plan : PFSP) หมายถึง แผนที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า มีการใช้มาตรการที่จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องท่าเรือและพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดจนตัวเรือ คน สินค้า ตู้สินค้า ของใช้ประจำเรือภายในเขตท่าเรือจากความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

ขั้นตอนการขอรับรองแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ

คู่มือการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ