ออกแบบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ – สะพาน/เขื่อน/ท่าเรือ/โป๊ะปรับระดับ

บริษัทฯ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ตามระเบียบกรมเจ้า และพรบ.ควบคุมอาคาร) ทุกประเภท พร้อมจัดทำแบบ รายการคำนวณการรับน้ำหนัก เซ็นรับรอง พร้อมกับยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของอาคารสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ