สำรวจความลึกหน้าท่าเรือ / ความลึกร่องน้ำ

ให้บริการสำรวจความลึกท้องน้ำหน้าท่าเทียบเรือ และสำรวจความลึกร่องน้ำด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นยำ

พร้อมจัดทำรายงานสำรวจ เสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการสำรวจ/ขุดลอก