PROJECT DESCRIPTION

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ (หนองมน) ของบริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จํากัด

ที่อยู่ ตั้งอยู่ที่ 95 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130

ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดต่ำกว่า 20 ตันกรอส (ตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชลบุรี)

โดยโครงการ ตั้งอยู่ ติดชายทะเล ซอย สุขุมวิท 20 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

Project Information

  • Client: บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จํากัด
  • Completed Date: 30-11-2020
  • Architect: สรัล ปานมาก